Skript: Wyrażenia

Z skript.pl wiki
Skocz do: nawigacja, szukaj


Tą stronę należy dopracować.
Powód: Dokończyć wszystkie wyrażenia (pozostało 81-120), niescisłość w wyrażeniach lokacji, od numbers do vehicle stworzyć własne przykłady, na koniec posegregować wszystko na kategorie.
Po wyeliminowaniu niedoskonałości, proszę usunąć lub edytować szablon {{Dopracować}}.

Spis treści

Obszar (region)[edytuj]

Wymagania: Skript od wersji 2.1
Wzór: [the] [event-]region
Przykład:

on region exit:
  if player is owner of region:
    send "Żegnaj właścicielu"

Wykonujący komendę (command sender)[edytuj]

Wymagania: Skript od wersji 2.0
Wzór: [the] [command['s]] (sender|executor)
Przykład:

command /hello:
  trigger:
    make the command sender execute "/say Witam"

Błąd parsowania (parse error)[edytuj]

Wymagania: Skript od wersji 2.0
Wzór: [the] [last] [parse] error
Przykład:

#dopracować

Wersja (version)[edytuj]

Wymagania: Skript od wersji 2.0
Wzór: (0¦[craft]bukkit|1¦minecraft|2¦skript)( |-)version
Przykład:

command /info:
  trigger:
    send "=== Informacje o serwerze ==="
    send "Wersja Minecrafta: %minecraft version%"
    send "Wersja Bukkita: %bukkit version%"
    send "Wersja Skripta: %skript version%"

Blok (block)[edytuj]

Wymagania: Skript od wersji 1.0
Wzór: [the] [event-]block
Przykład:

on block place:
  if block is lava:
    set block below to lava

Nazwa skryptu (script name)[edytuj]

Wymagania: Skript od wersji 2.0
Wzór: [the] script[['s] name]
Przykład:

on load:
  broadcast "Skrypt %script% został załadowany!"

Tekst pisany wielkimi/małymi literami (upper/lower case text)[edytuj]

Wymagania: Skript od wersji 2.2-dev16
Wzór: %string% in (0¦upper|1¦lower) case
Przykład:

on chat:
  set message to message in upper case

Czysta nazwa (raw name)[edytuj]

Wymagania: Skript od wersji 2.2
Wzór: (raw|minecraft|vanilla) name of %itemtypes%
Przykład:

on pick up:
  send "Podniosłeś przedmiot %raw name of item%"

Czas systemowy serwera (now)[edytuj]

Wymagania: Skript od wersji 1.4
Wzór: now
Przykład:

command /now:
  trigger:
    send "Obecny czas: %now%"

Położenie (location)[edytuj]

Wymagania: Skript od wersji 2.0
Wzór: [the] [event-](location|position)
Przykład:

on block mine:
  if block is diamond ore:
    send "Otrzymałeś dodatek za wykopanie rudy"
    drop 1 gold ingot at location

Kliknięty blok lub mob (clicked block/entity)[edytuj]

Wymagania: Skript od wersji 1.0
Wzór: [the] clicked (block|%-*itemtype/entitydata%)
Przykład:

on click:
  send "Kliknąłeś %type of clicked entity%"

Światy (worlds)[edytuj]

Wymagania: Skript od wersji 1.0
Wzór: [(the|all)] worlds
Przykład:

on load:
  broadcast "Lista światów:"
  loop worlds: 
    broadcast "- %loop-world%"

Komenda (command)[edytuj]

Wymagania: Skript od wersji 2.0
Wzór: [the] (full|complete|whole) command lub [the] command [label] lub [the] arguments
Przykład:

on command:
  if command is "op":
    send "Ta komenda jest zablokowana!"
    cancel event

Mikstura (potion)[edytuj]

Wymagania: Skript od wersji 2.2
Wzór: [(0¦(regular|normal)|1¦(strong|upgraded|level 2)|2¦(extended|long)) ][(20¦(splash|exploding)|40¦lingering) ]potion of %potioneffecttype% lub [(0¦(regular|normal)|1¦(strong|upgraded|level 2)|2¦(extended|long)) ][(20¦(splash|exploding)|40¦lingering) ]%potioneffecttype% potion lub (water bottle|bottle of water) lub potion
Przykład:

command /getpotion:
  trigger:
    give strong lingering potion of speed to me

Doświadczenie (experience)[edytuj]

Wymagania: Skript od wersji 2.1
Wzór: [the] (spawned|dropped|) [e]xp[erience] [orb[s]]
Przykład:

on experience spawn:
  add 1 to experience

Wartość pętli (loop value)[edytuj]

Wymagania: Skript od wersji 2.1
Wzór: [the] loop-<.+>
Przykład:

command /counting:
  trigger:
    loop 5 times:
      wait second
      broadcast "Odliczanie: %5 - loop-number%"

Odbiorcy chatu (chat recipients)[edytuj]

Wymagania: Skript od wersji 2.2
Wzór: [chat][( |-)]recipients
Przykład:

on chat:
  send "Odbiorcy:"
  loop chat recipients:
    send "- %loop-player%"

Zaatakowany (attacked)[edytuj]

Wymagania: Skript od wersji 1.3
Wzór: [the] (attacked|damaged|victim) [<(.+)>]
Przykład:

on damage: 
  if victim is player:
    cancel event

Ostateczne obrażenia (final damage)[edytuj]

Wymagania: Skript od wersji 2.2-dev19
Wzór: [the] final damage
Przykład:

on damage: 
  send "Otrzymane obrażenia: %final damage%" to victim

Ja (me)[edytuj]

Wymagania: Skript od wersji 2.1.1
Wzór: me lub my[self]
Przykład:

command /kickme: 
  trigger:
    kick me

Wiadomość (message)[edytuj]

Wymagania: Skript od wersji 1.4.6 (1.4.6 wiadomość czatu, 1.4.9 wiadomości wejścia/wyjścia, 2.0 wiadomość po śmierci)
Wzór: ([the] [chat( |-)]message | [the] (join|log[ ]in)( |-)message | [the] (quit|leave|log[ ]out|kick)( |-)message | [the] death( |-)message)
Przykład:

on chat:
  set message to "%player%: %message%"

Ostatnia pojawiona jednostka (last spawned entity)[edytuj]

Wymagania: Skript od wersji 2.2
Wzór: [the] [last[ly]] (0¦spawned|1¦shot) %*entitydata%
Przykład:

every 1 second:
  kill last spawned entity

Nasycenie (saturation)[edytuj]

Wymagania: Skript od wersji 2.2
Wzór: [the] saturation [of %players%]
Przykład:

every 1 second:
  if saturation of player isn't 20:
    send "Zjedz coś!"

Atakujący (attacker)[edytuj]

Wymagania: Skript od wersji 1.3
Wzór: [the] attacker
Przykład:

on damage:
  heal attacker by 1 heart

Drop (drops)[edytuj]

Wymagania: Skript od wersji 1.0
Wzór: [the] drops
Przykład:

on death:
  clear the drops

Strzelający (shooter)[edytuj]

Wymagania: Skript od wersji 1.3.7
Wzór: [the] shooter [of %projectile%]
Przykład:

on shoot:
  if shooter is a skeleton:
    cancel event

Konsola (console)[edytuj]

Wymagania: Skript od wersji 1.0
Wzór: [the] (console|server)
Przykład:

on craft:
  if player is sneaking:
    execute console command "ban %player% Cheaty (Craftowanie podczas kucania)

Akcja Kliknięcia w ekwpiunku (click action)[edytuj]

Wymagania: Skript od wersji 2.2-dev20
Wzór: [the] click action
Przykład: !!! DO UZUPEŁNIENIA !!!

on :
  if :
    cancel event

Argument (argument)[edytuj]

Wymagania: Skript od wersji 1.0
Wzór: ([the] last arg[ument][s] | [the] arg[ument][s](-| )<(\d+)> | [the] <(\d*1)st|(\d*2)nd|(\d*3)rd|(\d*[4-90])th> arg[ument][s] | [the] arg[ument][s] | [the] %*classinfo%( |-)arg[ument][( |-)<\d+>] | [the] arg[ument]( |-)%*classinfo%[( |-)<\d+>])
Przykład:

command /ban [<player>]:
  trigger:
    ban the last arguemnt

Przedmiot (item)[edytuj]

Wymagania: Skript od wersji 1.0
Wzór: [the] item
Przykład:

on pickup:
  if item is bedrock:
    cancel event
    send "Bedrock jest za ciężki, aby go unieść"

obrażenia (the damage)[edytuj]

Wymagania: Skript od wersji 1.3.5
Wzór:
Przykład:

on damage:
  if {%attacker%.vip} is true:
    increase the damage by 2

Obrażenia spowodowane (damage caused)[edytuj]

Wymagania: Skript od wersji 2.0
Wzór: [the] damage (cause|type)
Przykład:

on damage:
  if damage cause is lava:
    cancel event

Blok (block)[edytuj]

Wymagania: Skript od wersji 1.0
Wzór: [the] block %direction% [%location%]
Przykład:

on mine:
  if block is dragon egg:
    cancel event

Losowanie (random)[edytuj]

Wymagania: Skript od wersji 1.4.9
Wzór: [a] random %*classinfo% [out] of %objects%
Przykład:

on right click:
  if player's tool is Nether star named "Losowe ITy":
    give a random item out of all items to the player

Pozycja (location at)[edytuj]

Wymagania: Skript od wersji 2.0
Wzór: [the] (location|position) [at] [\(][x[ ][=[ ]]]%number%, [y[ ][=[ ]]]%number%, [and] [z[ ][=[ ]]]%number%[\)] [[(in|of) [[the] world]] %world%]
Przykład:

command /test [<text>] [<text>] [<text>] [<text>]:
  trigger:
    set {_loc} to the location at arg-1, arg-2, arg-3 of the world arg-4 

Przetwarzanie (parse)[edytuj]

Wymagania: Skript od wersji 2.0
Wzór: %string% parsed as (%-*classinfo%|"<.*>")
Przykład:

command /plus [<text>]:
  set {plus} to arg 1 parsed as number
  set {wynik} to {wynik}+{plus}

Lokacja location()[edytuj]

Wymagania: Skript od wersji 2.0
Wzór: [the] (location|position) %directions% [%location%]
Przykład:

on sneak:
  set {loc} to location of the player
  send "Twoje koordynaty to: %{log}%

Liczby (Numbers)[edytuj]

Wymagania: Skript od wersji 1.4.6
Wzór: [(all|the)] (numbers|integers) (between|from) %number% (and|to) %number% %number% times
Przykład:

loop 5 times: # loops 1, 2, 3, 4, 5 
loop numbers from 2.5 to 5.5: # loops 2.5, 3.5, 4.5, 5.5 
loop integers from 2.9 to 5.1: # same as '3 to 5', i.e. loops 3, 4, 5

Lokacja w (Location at)[edytuj]

Wymagania: Skript od wersji 2.0
Wzór: [the] (location|position) [at] [\(][x[ ][=[ ]]]%number%, [y[ ][=[ ]]]%number%, [and] [z[ ][=[ ]]]%number%[\)] [[(in|of) [[the] world]] %world%]
Przykład:

set {_loc} to the location at arg-1, arg-2, arg-3 of the world arg-4 
distance between the player and the location (0, 0, 0) is less than 200

Lokacja (Location)[edytuj]

Wymagania: Skript od wersji 2.0
Wzór: [the] (location|position) %directions% [%location%]
Przykład:

drop 5 apples at the event-location # exactly the same as writing 'drop 5 apples' 
set {_loc} to the location 1 meter above the player

Dołącz i podział (Join & Split)[edytuj]

Wymagania: Skript od wersji 2.1
Wzór: (concat[enate]|join) %strings% [(with|using|by) [[the] delimiter] %-string%] split %string% (at|using|by) [[the] delimiter] %string% %string% split (at|using|by) [[the] delimiter] %string%
Przykład:

message "Online players: %join all players with " | "%" # %all players% would use the default "x, y, and z" 
set {_s::} to the string argument split at ","

Przedmioty (Items)[edytuj]

Wymagania: Skript od wersji nieznana
Wzór: [(all|every)] item(s|[ ]types) items of type[s] %itemtypes% [(all|every)] block(s|[ ]types) blocks of type[s] %itemtypes%
Przykład:

loop items of type ore and log: 
  block contains loop-item
  drop all blocks at the player # drops one of every block at the player

Indeks (Index Of)[edytuj]

Wymagania: Skript od wersji 2.1
Wzór: [the] (first|last) index of %string% in %string%
Przykład:

set {_@} to the first index of "@" in the text argument 
if {_s} contains "abc": 
  set {_s} to the first (index of "abc" in {_s} + 3) characters of {_s} # removes everything after the first "abc" from {_s}

Dystans (Distance)[edytuj]

Wymagania: Skript od wersji 1.0
Wzór: [the] distance between %location% and %location%
Przykład:

distance between the player and {%player%.home} is smaller than 20: 
  message "You're very close to your home!"

Kierunek (Direction)[edytuj]

Wymagania: Skript od wersji 1.0 podstawowy, 2.0 rozszerzony
Wzór: [%-number% [(block|met(er|re))[s]] [to the]] (north[(-| |)(east|west)][(ward(s|ly|)|er(n|ly|))] [of]|south[(-| |)(east|west)][(ward(s|ly|)|er(n|ly|))] [of]|(east|west)[(ward(s|ly|)|er(n|ly|))] [of]|above|over|(up|down)[ward(s|ly|)]|below|under[neath]|beneath) [%-direction%] [%-number% [(block|met(er|re))[s]]] in [the] (direction|horizontal direction|facing|horizontal facing) of %entity/block% (of|from|) [%-number% [(block|met(er|re))[s]]] in %entity/block%'[s] (direction|horizontal direction|facing|horizontal facing) (of|from|) [%-number% [(block|met(er|re))[s]]] (in[ ]front [of]|forward[s]|behind|backwards|[to the] (right|left) [of]) [%-number% [(block|met(er|re))[s]]] horizontal[ly] (in[ ]front [of]|forward[s]|behind|backwards|to the (right|left) [of])
Przykład:

thrust the player upwards 
set the block behind the player to water 
loop blocks above the player: 
set {_rand} to a random integer between 1 and 10 
set the block {_rand} meters south east of the loop-block to stone 
block in horizontal facing of the clicked entity from the player is air 
spawn a creeper 1.5 meters horizontally behind the player 
spawn a TNT 5 meters above and 2 meters horizontally behind the player 
thrust the last spawned TNT in the horizontal direction of the player with speed 0.2 
push the player upwards and horizontally forward at speed 0.5 
push the clicked entity in the direction of the player at speed -0.5 
open the inventory of the block 2 blocks below the player to the player 
teleport the clicked entity behind the player 
grow a regular tree 2 meters horizontally behind the player

Różnica (Difference)[edytuj]

Wymagania: Skript od wersji 1.4
Wzór: difference (between|of) %object% and %object%
Przykład:

difference between {command.%player%.lastuse} and now is smaller than a minute:

Kolorowy/bezbarwny (Coloured / Uncoloured)[edytuj]

Wymagania: Skript od wersji 2.0
Wzór: (colo[u]r-|colo[u]red )%strings% (un|non)[-](colo[u]r-|colo[u]red )%strings%
Przykład:

set message to coloured message

Blok kula (Block Sphere)[edytuj]

Wymagania: Skript od wersji 1.0
Wzór: (all|the|) blocks in radius %number% [(of|around) %location%] (all|the|) blocks around %location% in radius %number%
Przykład:

loop blocks in radius 5 around the player:

Bloki (Blocks)[edytuj]

Wymagania: Skript od wersji 1.0
Wzór: [the] blocks %direction% [%locations%] [the] blocks from %location% [on] %direction% [the] blocks from %block% to %block% [the] blocks between %block% and %block%
Przykład:

loop blocks above the player: 
loop blocks between the block below the player and the targeted block: 
set the blocks below the player, the victim and the targeted block to air

Blok (Block)[edytuj]

Wymagania: Skript od wersji 1.0
Wzór: [the] block %direction% [%location%]
Przykład:

block is ore:
  set block below to air 
spawn a creeper above the block 
loop blocks in radius 4: 
  loop-block is obsidian: 
    set loop-block to water 
block is a chest: 
  clear the inventory of the block

Sortowanie alfabetyczne (Alphabetical Sort)[edytuj]

Wymagania: Skript od wersji 2.2-dev18b
Wzór: alphabetically sorted %strings%
Przykład:

set {_list::*} to alphabetically sorted {_list::*}

Regiony w (Regions At)[edytuj]

Wymagania: Skript od wersji 2.1
Wzór: alphabetically sorted %strings%
Przykład:

On click on a sign: 
  line 1 of the clicked block is "[region info]" 
  set {_regions::*} to regions at the clicked block 
  if {_regions::*} is empty: 
    message "Nie istnieją regiony, w tym znaku." 
  else: 
    message "Regiony zawierające ten znak: %{_regions::*}%."

Członkowie i właściciele regionu (Region Members & Owners)[edytuj]

Wymagania: Skript od wersji 2.1
Wzór: (all|the|) (members|owner[s]) of [[the] region[s]] %regions% [[the] region[s]] %regions%'[s] (members|owner[s])
Przykład:

on entering of a region: 
  message "Wchodzisz na region: %region% jego właścicielem jest %owners of region%".

Kurs / podnieść (Yaw / Pitch)[edytuj]

Wymagania: Skript od wersji 2.0
Wzór: [the] (yaw|pitch) of %locations% %locations%'[s] (yaw|pitch)
Przykład:

log "%player%: %location of player%, %player's yaw%, %player's pitch%" to "playerlocs.log"

Świat (World)[edytuj]

Wymagania: Skript od wersji 1.0
Wzór: [the] world [of %location/entity%] %location/entity%'[s] world
Przykład:

world is "world_nether" 
teleport the player to the world's spawn 
set the weather in the player's world to rain

Pogoda (Weather)[edytuj]

Wymagania: Skript od wersji 1.0
Wzór: [the] weather [(in|of) %worlds%] %worlds%'[s] weather
Przykład:

set weather to clear 
weather in "world" is rainy

Pojazd (Vehicle)[edytuj]

Wymagania: Skript od wersji 2.0
Wzór: [the] vehicle[s] of %entities% %entities%'[s] vehicle[s]
Przykład:

vehicle of the player is a minecart

Grawitacja (Gravity)[edytuj]

Wymagania: Skript od wersji 2.2.21 (developerska
Wzór: [the] gravity of %entities% %entities%'[s] gravity
Przykład:

set gravity of player on

Łóżko (Bed)[edytuj]

Wymagania: Skript od wersji 2.0
Wzór: [the] bed[s] [location[s]] of %players% %players%'[s] bed[s] [location[s]]
Przykład:

teleport player to the player's bed
teleport the player to the world's spawn point

Poziom (Level)[edytuj]

Wymagania: Skript
Wzór: [the] level of %players% %players%'[s] level
Przykład:

reduce the victim's level by 1 
set the player's level to 2

Poziom ulepszenia (Enchantment Level)[edytuj]

Wymagania: Skript od wersji 2.0
Wzór: [the] (%-enchantment% level|level of [[the] enchant[ment]] %-enchantment%) o(f|n) %itemtypes% %itemtypes%'[s] (%-enchantment% level|level of [[the] enchant[ment]] %-enchantment%)
Przykład:

player' tool is a sword of sharpness: 
message "Posiadasz miecz z ostroscia %level of sharpness of the player's tool%!" #Pamiętajmy, że nie można umieszczać polskich znaków w wiadomościach!

Czas (Time)[edytuj]

Wymagania: Skript od wersji 1.0
Wzór: [the] time [(in|of) %worlds%] %worlds%'[s] time
Przykład:

time in world is between 7:00 and 10:00:
broadcast "Nastal poranek! Dzien dobry ;)"

Biom (Biome)[edytuj]

Wymagania: Skript od wersji 1.4.4
Wzór: [the] biome (of|%direction%) %location% %location%'[s] biome
Przykład:

every real minute: #co minute w prawdziwym życiu
loop all players: #zaznacz wszystkich graczy
biome at loop-player is desert #biom u zaznaczonego gracza to pustynia
damage the loop-player by 1 #Zadaj graczowi pół serca obrażeń

Cel (Target)[edytuj]

Wymagania: Skript
Wzór: [the] target[[ed] %-*entitydata%] [of %livingentities%] %livingentities%'[s] target[[ed] %-*entitydata%]
Przykład:

on entity target: 
entity's target is a victim:
send "Jestes namierzany przez %entity%!" to target of entity

Rotacja gracza (Yaw / Pitch)[edytuj]

Wymagania: Skript od wersji 2.0
Wzór: [the] (0¦yaw|1¦pitch) of %locations% %locations%'[s] (0¦yaw|1¦pitch)
Przykład:

log "Gracz %player% znajdywal sie na koordynatach %player's yaw%, %player's pitch%!" to "lokalizacje.log"

Zdrowie (Health)[edytuj]

Wymagania: Skript od wersji 1.0
Wzór: [the] health of %livingentities% %livingentities%'[s] health
Przykład:

send "Pozostalo ci %health% serduszek!"

Tryb gry (Game Mode)[edytuj]

Wymagania: Skript od wersji 1.0
Wzór: [the] game[ ]mode of %players% %players%'[s] game[ ]mode
Przykład:

player's gamemode is survival
set the player's gamemode to adventure

Dane wartości (Data Value)[edytuj]

Wymagania: Skript od wersji 1.2
Wzór: [the] ((data|damage)[s] [value[s]]|durabilit(y|ies)) of %itemstacks/slots% %itemstacks/slots%'[s] ((data|damage)[s] [value[s]]|durabilit(y|ies))
Przykład:

add 1 to the data value of the clicked block

Wysokość (Altitude)[edytuj]

Wymagania: Skript od wersji {Badge|1.4.3}}
Wzór: [the] altitude[s] of %locations% %locations%'[s] altitude[s]
Przykład:

on damage: #Przy ataku
altitude of the attacker is higher that the altitude of the victim #Wysokość atakującego jest wyższa niż wysokość ofia
set damage to damage * 1.2 Ustaw atak na atak 1.2-krotnie wyższy niż normalny atak

Świat (World)[edytuj]

Wymagania: Skript od wersji 1.0
Wzór: [the] world [of %location/entity%] %location/entity%'[s] world
Przykład:

world is "world_nether" 
teleport the player to the world's spawn 

Element czegoś (Element of)[edytuj]

Wymagania: Skript od wersji 2.0
Wzór: (-1¦[the] first|1¦[the] last|0¦[a] random) element [out] of %objects%
Przykład:

give a random element out of {darmowe_itemy::*} to the player

Postęp poziomu (Level Progress)[edytuj]

Wymagania: Skript od wersji 2.0
Wzór: [the] level progress of %players% %players%'[s] level progress
Przykład:

on rightclick with a blaze rod: 
player's level progress is larger than 0.5
shoot a fireball from the player 
reduce the player's level progress by 0.5 
every 2 seconds: 

Pasażer (Passenger)[edytuj]

Wymagania: Skript od wersji 2.0
Wzór: [the] passenger[s] of %entities% %entities%'[s] passenger[s]
Przykład:

passenger of the minecart is a creeper or a zombie
the saddled pig's passenger is a player

Color czegoś (Colour of)[edytuj]

Wymagania: Skript od wersji 1.2
Wzór: [the] colo[u]r[s] of %itemstacks/entities% %itemstacks/entities%'[s] colo[u]r[s]
Przykład:

on click on wool: 
message "This wool block is <%colour of block%>%colour of block%!" 
set the colour of the block to green

Szybkość (Speed)[edytuj]

Wymagania: Skript
Wzór: [the] (0¦walk[ing]|1¦fl(y[ing]|ight))[( |-])speed of %players% %players%'[s] (0¦walk[ing]|1¦fl(y[ing]|ight))[( |-])speed
Przykład:

set the player's walk speed to 2
increase the argument's fly speed by 0.3

Podłoga (Facing)[edytuj]

Wymagania: Skript od wersji 1.4
Wzór: [the] (1¦horizontal|) facing of %livingentities/blocks% %livingentities/blocks%'[s] (1¦horizontal|) facing
Przykład:

loop blocks from the block below the player in the horizontal facing of the player: 
set block to cobblestone

Cel kompasu (Compass Target)[edytuj]

Wymagania: Skript od wersji 2.0
Wzór: [the] compass target of %players% %players%'[s] compass target
Przykład:

every 5 seconds: 
loop all players: 
set the loop-player's compass target to location of {cel_kompasu.%loop-player%}

Adres IP[edytuj]

Wymagania: Skript od wersji 1.4
Wzór: IP[s][( |-)address[es]] of %players% %players%'[s] IP[s][( |-)address[es]]
Przykład:

command /banip [<player>]:
  trigger:
    argument 1 is not set:
      send "&cPodaj gracza..."
      stop
    ban the IP of argument 1
    broadcast "Gracz %argument 1% został zbanowany na IP."
command /ip:
  trigger:
    send "Twoje IP: %IP-address of player%"

Hash MD-5[edytuj]

Wymagania: Skript 2.0

UWAGA: Hashu MD5 nie można odwrócić (nie można zamienić hashu spowrotem na tekst)!

Wzor: [md5]( |-)hash(ed|[( |-|)code] of) %strings%

Przykład:

on chat:
  cancel event
  broadcast "%player%: %md5 of chat message%"

Nasycenie[edytuj]

Wymagania: Skript od wersji 1.0

Wzór: [the] (food|hunger)[[ ](level|met(er|re)|bar)] [of %player%] %player%'[s] (food|hunger)[[ ](level|met(er|re)|bar)] feed [the] %player%

Przedmiot w drugiej ręce[edytuj]

Wymagania: SkRayFall od wersji 1.9.6
Wzór: %players%'[s] offhand item in %players%'[s] offhand
Przykład:

on rightclick: 
  if item in player's offhand is sponge named "&7Kappa":
    send "Lennyface kappa" to player

Maksymalna ilość życia[edytuj]

Pozostała ilość powietrza[edytuj]

Slot zbroi[edytuj]

Pozycja głowy[edytuj]

Powód obrażenia (Last damage cause)[edytuj]

Stan przed/po[edytuj]

Świecenie (tylko 1.9, nieoficjalnie buildy)[edytuj]

Czas Unixowy (nieoficjalne buildy)[edytuj]

Slot pieca[edytuj]

Identyfikator przedmiotu[edytuj]