Serwer:Kodeks Cywilny

Z wiki.skript.pl
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Mając na celu zapewnienie stabilnego wzrostu gospodarczego w Cesarstwie Utopii z poszanowaniem zasad własności, swobody działalności gospodarczej oraz zasad sprawiedliwości, Senat Cesarstwa Utopii uchwala niniejszy Kodeks Cywilny.

Przepisy ogólne

Art. 1. [Przedmiot regulacji ustawy]

Ustawa ta reguluje stosunki gospodarcze między obywatelami, stanowi gwarant ich praw własności oraz określa sposób rozwiązywania sporów..

Art. 2. [Definicja majątku]

W skład majątku obywatela wchodzi:

 1. Postać obywatela wraz z ekwipunkiem, punktami życia i innymi cechami szczególnymi w trakcie znajdowania się w Wiecznym Świecie.
 2. Nieruchomości wraz z całą ich zawartością na czas ich dzierżawy od Cesarstwa.

Art. 3. [Zasada ochrony majątku]

Zabrania się naruszania majątku obywatela bez jego zgody.

Art. 4. [Obowiązek naprawy szkody]

Kto z swojej winy wyrządził innemu obywatelowi szkodę, ma obowiązek ją naprawić.

Umowy

Art. 5. [Swoboda zawierania umów]

Zapewnia się swobodę zawierania umów między obywatelami.

Art. 6. [Forma zawierania umów]

 1. Każda umowa musi posiadać formę domniemaną lub pisemną.
 2. Za formę pisemną uznaje się wiadomości tekstowe, podpisane książki, a także inną formę co do której autentyczności nie ma wątpliwości.
 3. Umowę można zawrzeć także w formie poświadczonej przez sąd za określoną opłatą.

Art. 7. [Obowiązek dotrzymywania umów]

 1. Zawarcie umowy zobowiązuje wszystkie strony do jej przestrzegania.
 2. Jeżeli z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunków spełnienie świadczenia byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby jednej ze stron rażącą stratą, czego strony nie przewidywały przy zawarciu umowy, sąd może po rozważeniu interesów stron, zgodnie z zasadami współżycia społecznego, oznaczyć sposób wykonania zobowiązania, wysokość świadczenia lub nawet orzec o rozwiązaniu umowy. Rozwiązując umowę sąd może w miarę potrzeby orzec o rozliczeniach stron, kierując się zasadami określonymi w zdaniu poprzedzającym.

Art. 8. [Pełnomocnictwo]

Każdy może ustanowić pełnomocnika, odwołać go w dowolnej chwili oraz określić zakres jego kompetencji, zachowując formę pisemną.

Spory sądowe

Art. 9. [Próba podjęcia ugody]

Przed wejściem na drogę sądową strona musi uczynić zadość próbie dojścia do porozumienia i zawarcia ugody. W przeciwnym wypadku ponosi ona koszty procesu niezależnie od jego wyniku.

Art. 10. [Rozstrzygnięcie sądowe]

Każdy ma prawo przedłożyć swoją sprawę sądowi za określoną opłatą, zależną od rodzaju sprawy.

Art. 11. [Ciężar dowodu sądowego]

Ciężar dowodu spoczywa na stronie, która wywodzi z niego skutki prawne.

Art. 12. [Wymagania dotyczące pozwu]

 1. Pismo składane do sądu musi być złożone w określony sposób z uwzględnieniem co najmniej:
  1. Danych jednoznacznie identyfikujących obywateli biorących udział w sprawie.
  2. Określonych żądań wobec drugiej strony.
  3. Uzasadnienia żądań ze wskazaniem dowodów na ich poparcie
  4. Potwierdzenia wniesienia opłaty od pozwu, jeśli jest wymagana.
 2. W przypadku uchybień sąd dokonuje zwrotu określonej części opłaty sądowej i pozostawia sprawę bez dalszego biegu.

Art. 13. [Przedawnienie roszczeń]

Przedawnienie roszczenia następuje po 6 miesiącach od jego powstania, chyba że sprawa została wniesiona w tym terminie do sądu.