Serwer:Kodeks Karny

Z wiki.skript.pl
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Część ogólna

Art. 1. [Czyn]

 1. Czynem zabronionym jest czyn określony w części szczególnej niniejszego Kodeksu.
 2. Jeśli wiele podobnych czynów zostało popełnionych razem - traktuje się je jako pojedynczy czyn o szkodliwości wszystkich popełnionych razem czynów.

Art. 2. [Sprawca]

 1. Sprawcą jest obywatel popełniający czyn zabroniony lub usiłujący jego dokonania.
 2. Jeśli doszło do popełnienia lub usiłowania popełnienia czynu zabronionego, sprawcami są również obywatele podżegający do popełnienia czynu lub pomagający w jego popełnieniu.
 3. Sąd wymierzając karę kieruje się udziałem poszczególnych sprawców w popełnieniu czynu.

Art. 3. [Poszkodowany]

 1. Poszkodowanym jest obywatel, który poniósł szkodę w wyniku popełnienia czynu zabronionego.
 2. Poszkodowany ma prawo do wnioskowania o obniżenie kary poszczególnym sprawcom, a Sąd ma obowiązek to uwzględnić, chyba że w sprawie są inni poszkodowani zajmujący stanowisko przeciwne.
 3. Sąd wymierzając karę przyznaje poszkodowanym zadośćuczynienie za popełnione szkody zgodnie z zasadami określonymi w Kodeksie Cywilnym.
 4. Ściganie czynu zabronionego następuje na wniosek dowolnego z pokrzywdzonych złożony w ciągu 3 miesięcy od popełnienia czynu, chyba że czyn stanowi przestępstwo przeciwko państwu lub społeczeństwu.
 5. Jeśli sąd dopatrzy się znamion czynu zabronionego we wniosku - podejmuje on sprawę, a koszty procesu ponosi Skarb Cesarstwa.
 6. Jeśli sąd nie dopatrzy się znamion czynu zabronionego we wniosku - pokrzywdzony nadal może zgłosić sprawę do sądu, jednak będzie ponosił on koszty procesu w przypadku orzeczenia uniewinniającego.

Art. 4. [Katalog kar]

Karami są:

 1. Grzywna - obowiązek zapłaty określonej sumy denarów na rzecz Cesarstwa Utopii.
 2. Prace społeczne - obowiązek wykonania określonych prac na rzecz Cesarstwa Utopii.
 3. Pozbawienie praw publicznych - brak możliwości zajmowania stanowisk w organach Cesarstwa Utopii oraz brania udziału w głosowaniu na czas określony.
 4. Więzienie - osadzenie sprawcy na czas określony w określonym miejscu bez możliwości jego opuszczania.
 5. Banicja - wygnanie z jurysdykcji Cesarstwa Utopii na czas określony lub dożywotnio.

Art. 5. [Wymierzanie kary]

 1. Sąd wymierzając karę kieruje się szkodliwością popełnionego czynu.
 2. Sąd wymierzając karę grzywny kieruje się możliwościami finansowymi sprawcy, a w przypadku jego niskiego statusu majątkowego orzeka karę prac społecznych.
 3. Sąd wymierzając karę więzienia lub banicji wymierza także karę pozbawienia praw publicznych na czterokrotność okresu pierwotnej kary.
 4. Jeśli sprawca nie dostosowuje się do kary grzywny i egzekucja grzywny jest niemożliwa - Sąd wymierza karę więzienia.
 5. Jeśli sprawca nie dostosowuje się do kary prac społecznych - Sąd wymierza karę więzienia.
 6. Jeśli sprawca nie stawia się w więzieniu w określonym terminie, prowadzi działalność polityczną w więzieniu lub popełnia kolejny czyn zabroniony w więzieniu - Sąd wymierza karę banicji.
 7. Jeśli sprawca dokonuje prób ominięcia banicji - Sąd wymierza karę dożywotniej banicji.
 8. Sąd może dodatkowo wymierzyć karę grzywny na pokrycie kosztów związanych z procesem.

Art. 5a. [Środki zapobiegawcze]:

 1. Środkami zapobiegawczymi są więzienie, banicja oraz zabezpieczenie majątku na potrzeby zadośćuczynienia za popełnione szkody.
 2. Sąd po podjęciu sprawy może wymierzyć domniemanemu sprawcy środki zapobiegawcze na czas i w zakresie w jakim jest to konieczne do uniknięcia dalszych szkód lub zapewnienia prawidłowego toku postępowania sądowego.
 3. Środek zapobiegawczy więzienia lub banicji nie może trwać dłużej niż maksymalny wymiar kary więzienia lub banicji przewidzianej za dany czyn, a w przypadku jego braku niż jeden tydzień.
 4. Więzienie lub banicja odbyte w ramach środka zapobiegawczego zaliczane jest na poczet kary.
 5. W przypadku zastosowania rażąco niewspółmiernych środków zapobiegawczych lub orzeczenia o niewinności, domniemanemu sprawcy przysługuje odszkodowanie.

Art. 6. [Obrona konieczna]

Nie popełnia czynu zabronionego, kto w obronie koniecznej odpiera bezpośredni, bezprawny zamach na jakiekolwiek dobro chronione prawem.

Część szczególna

Przestępstwa przeciwko państwu

Art. 7. [Przekroczenie uprawnień]

 1. Kto należąc do organu Cesarstwa Utopii przekracza swoje uprawnienia, podlega karze więzienia od 3 dni do miesiąca oraz pozbawienia praw publicznych na ośmiokrotność czasu pobytu w więzieniu, jednak nie mniej niż miesiąc.
 2. W przypadku mniejszej wagi, sprawca podlega karze grzywny lub prac społecznych oraz pozbawienia praw publicznych na miesiąc.

Art. 8. [Napaść i uwięzienie]

 1. Kto pozbawia życia, zdrowia lub wolności Cesarza Utopii bez jego zgody, podlega karze więzienia od tygodnia do 2 miesięcy oraz pozbawienia praw publicznych na ośmiokrotność czasu pobytu w więzieniu, jednak nie mniej niż miesiąc.
 2. Kto pozbawia życia, zdrowia lub wolności innego obywatela należącego do organu Cesarstwa Utopii i w trakcie wykonywania przez niego swoich obowiązków, podlega karze więzienia od 3 dni do miesiąca oraz pozbawienia praw publicznych na ośmiokrotność czasu pobytu w więzieniu, jednak nie mniej niż miesiąc.
 3. Jeśli sprawca działa nieumyślnie, Sąd może odstąpić od wymierzenia kary.

Art. 9. [Pomówienie i znieważenie]

 1. Kto pomawia lub znieważa Cesarstwo Utopii, wszystkich obywateli Cesarstwa Utopii, symbole Cesarstwa Utopii lub organ konstytucyjny Cesarstwa Utopii, podlega karze więzienia od 3 dni do miesiąca oraz pozbawienia praw publicznych na ośmiokrotność czasu pobytu w więzieniu, jednak nie mniej niż miesiąc.
 2. W przypadku mniejszej wagi, sprawca podlega karze grzywny lub prac społecznych oraz pozbawienia praw publicznych na miesiąc.

Przestępstwa przeciwko społeczeństwu

Art. 10. [Nieuczciwa przewaga]

 1. Kto stosuje modyfikacje w celu uzyskania nieuczciwej przewagi, podlega karze banicji od tygodnia do 3 miesięcy lub karze dożywotniej banicji.
 2. W przypadku mniejszej wagi, sprawca podlega karze grzywny lub prac społecznych.
 3. W przypadku skazania za czyn określony w pkt. 1., sprawca podlega karze utraty praw publicznych na okres czterokrotności długości banicji.
 4. Nie podlega karze kto za czyny określone w pkt. 1. i pkt. 2., kto dobrowolnie poinformował odpowiednie organy Cesarstwa Utopii o stosowaniu modyfikacji przed dowiedzeniem się o przez nie o tym oraz dokonał wszelkich starań celem przywrócenia stanu sprzed stosowania modyfikacji.

Art. 11. [Wykorzystywanie błędów]

 1. Kto wykorzystuje błędy w celu uzyskania nieuczciwej przewagi, podlega karze więzienia od tygodnia do 3 miesięcy.
 2. W przypadku mniejszej wagi, sprawca podlega karze grzywny lub prac społecznych.
 3. W przypadku skazania za czyn określony w pkt. 1., sprawca podlega karze utraty praw publicznych na okres czterokrotności długości banicji.
 4. Nie popełnia czynu zabronionego kto dobrowolnie poinformował odpowiednie organy Cesarstwa Utopii o błędzie oraz dokonał wszelkich starań celem przywrócenia stanu sprzed wykorzystania błędu.
 5. Kto informuje osoby nieuprawnione o błędzie umożliwiającym uzyskanie nieuczciwej przewagi, podlega karze jak za podżeganie.

Przestępstwa przeciwko obywatelom

Art. 12. [Napaść]

 1. Kto w Wiecznym Świecie pozbawia życia lub zdrowia innego obywatela bez jego zgody, podlega karze więzienia od dnia do dwóch tygodni.
 2. Jeśli sprawca działa w celu uzyskania korzyści majątkowej, podlega karze więzienia od tygodnia do miesiąca.
 3. Jeśli pozbawienie życia lub zdrowia określone w pkt. 1. wywołało wyzywające zachowanie się pokrzywdzonego, Sąd może odstąpić od wymierzenia kary.
 4. Jeśli sprawca działa nieumyślnie, Sąd może odstąpić od wymierzenia kary.

Art. 13. [Uwięzienie]

 1. Kto w Wiecznym Świecie pozbawia wolności innego obywatela bez jego zgody, podlega karze więzienia od dnia do dwóch tygodni.
 2. W przypadku mniejszej wagi, sprawca podlega karze grzywny.
 3. Jeśli uwięzienie wywołało wyzywające zachowanie się pokrzywdzonego, Sąd może odstąpić od wymierzenia kary.

Art. 14. [Najście]

 1. Kto w Wiecznym Świecie nie opuszcza terenu innego obywatela pomimo jego żądania, podlega karze grzywny lub więzienia od dnia do tygodnia.
 2. Tej samej karze podlega kto wdziera się na ogrodzony teren wbrew zakazowi wejścia.

Art. 15. [Pomówienie i znieważenie]

 1. Kto pomawia lub znieważa innego obywatela bez jego zgody, podlega karze grzywny lub więzienia do tygodnia.
 2. Kto pomawia lub znieważa instytucję należącą do innego obywatela albo grupę osób do której mogą należeć obywatele, podlega karze grzywny lub więzienia do tygodnia.
 3. Jeśli pomówienie lub znieważenie określone w pkt. 1. wywołało wyzywające zachowanie się pokrzywdzonego, Sąd może odstąpić od wymierzenia kary.

Przestępstwa przeciwko własności

Art. 16. [Kradzież]

 1. Kto w Wiecznym Świecie zabiera cudzą własność, podlega karze więzienia od 1 dnia do tygodnia.
 2. W przypadku mniejszej wagi, sprawca podlega karze grzywny.
 3. W przypadku kradzieży wielkich rozmiarów, sprawca podlega karze więzienia od 3 dni do miesiąca.

Art. 16a. [Oszustwo]

 1. Kto w celu uzyskania korzyści majątkowej, doprowadza innego obywatela do niekorzystnego rozporządzenia jego lub powierzoną mu własnością w Wiecznym Świecie, za pomocą wprowadzenia go w błąd albo wyzyskania jego błędu, podlega karze więzienia od 3 dni do miesiąca.
 2. W przypadku mniejszej wagi, sprawca podlega karze grzywny.

Art. 17. [Niszczenie]

 1. Kto w Wiecznym Świecie niszczy cudzą własność, podlega karze więzienia od 3 dni do miesiąca.
 2. W przypadku mniejszej wagi, sprawca podlega karze grzywny.

Wykroczenia

Art. 18. [Zakłócanie porządku]

 1. Kto zakłóca spokój w miejscu publicznym spamem, krzykiem, wulgaryzmami lub innym wybrykiem, podlega karze grzywny lub prac społecznych.
 2. W przypadku nagminnego i uporczywego zakłócania porządku publicznego, sprawca podlega karze więzienia od 3 dni do miesiąca.

Art. 19. [Nieodpowiednie treści]

 1. Kto prezentuje treści nieodpowiednie dla wszystkich odbiorców obywatelom, którzy nie wyrazili zgody, podlega karze grzywny lub prac społecznych.
 2. W przypadku nagminnego i uporczywego prezentowania nieodpowiednich treści lub prezentowania szczególnie drastycznych treści, sprawca podlega karze więzienia od 3 dni do miesiąca.

Art. 20. [Spowodowanie kolizji]

Kto poruszając się niewłaściwym pasem ruchu albo zmieniając pas ruchu na drodze publicznej powoduje kolizję, podlega karze grzywny lub prac społecznych.