Serwer:Kodeks Podatkowy

Z wiki.skript.pl
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Art. 1. [Przedmiot regulacji]

Przedmiotem regulacji ustawy jest określenie warunków, zasad i wysokości pobieranego podatku za dzierżawę nieruchomości.

Art. 2. [Współczynnik amplitudy wysokości]

Współczynnik amplitudy równa się 1 za obszar od 63 do maksymalnego poziomu wysokości.

Współczynnik amplitudy powiększa się o 1/100 za każdy blok poniżej 63.

Art. 3. [Współczynnik amplitudy centralnej]

Współczynnik amplitudy centralnej (Ac) wylicza się wg wzoru:

Ac = 1 - log5(max(|x|,|z|) / 1000)

Art. 4. [Stawka podatku]

Stawka podatku wynosi 1/200.

Art. 5. [Kwota za blok powierzchni]

Kwota za blok powierzchni wynosi liczbę denarów stanowiąca iloczyn współczynnika amplitudy wysokości, współczynnika amplitudy centralnej i stawki podatku.

Art. 6. [Podatek od nieruchomości]

Tygodniowa kwota podatku za daną nieruchomość w Wiecznym Świecie wynosi zaokrągloną w górę do milidenarów sumę podatku obliczonego dla każdego z bloków powierzchni.

Art. 6a. [Podatek od przyczółków]

Tygodniowa kwota podatku za dzierżawę przyczółku w świecie surowcowym o rozmiarach 5 bloków w każdym wymiarze wynosi 3 denary. Dzierżawa przyczółku zostaje wypowiedziana ze skutkiem natychmiastowym w przypadku regeneracji świata surowcowego.

Art. 7. [Podatek od nowych nieruchomości]

Za dzierżawę nowej nieruchomości należy uiścić stawkę tygodniową. Ponadto podatek za pierwszy tydzień zostanie obniżony proporcjonalnie o niewykorzystany czas od momentu poboru.

Art. 7a. [Obniżenie podatku od nieruchomości]

Ustawa może określać obniżenie lub zniesienie podatku od nieruchomości, jeśli spełnia ona funkcję publiczną, a dochody z działalności komercyjnej nie przekraczają wartości obniżanego podatku w danym okresie rozliczeniowym.

Art. 8. [Podatek pogłówny]

Tygodniowa kwota podatku pogłównego wynosi 5 denarów. Podatek jest obniżany maksymalnie do kwoty 0 denarów o kwotę zapłaconego podatku od nieruchomości. Podatek nie jest pobierany jeśli obywatel przebywał w Wiecznym Świecie lub świecie surowcowym od czasu ostatniego poboru podatku.

Art. 9. [Automatyzacja poboru]

Podatek jest automatycznie naliczany i pobierany z salda dzierżawcy nieruchomości w nocy z piątku na sobotę.

Art. 10. [Niemożność zapłacenia podatku od nieruchomości]

W przypadku niemożności poboru podatku od nieruchomości, gdy na koncie podatnika nie ma wystarczających środków, dzierżawa ustaje i nieruchomość wraca na rzecz Cesarstwa.

Art. 11. [Kolejność poboru]

Podatek pobierany jest w kolejności od najwcześniej do najpóźniej wydzierżawionych nieruchomości.

Art. 12. [Odzyskanie nieruchomości]

Cesarstwo nie będzie ingerować w nieruchomość przez okres minimum 7 dni od ustania dzierżawy, chyba że nieruchomość nie posiada majątku lub jest on nieznaczny. W trakcie trwania okresu:

  1. Podatnik może zwrócić się o zwrot nieruchomości pod warunkiem pokrycia zaległych podatków wraz z opłatą manipulacyjną.
  2. Podatnik może zwrócić się o zwrot nieruchomości i opóźnienie terminu płatności za opłatą manipulacyjną.
  3. Zarządcy i członkowie nieruchomości lub inne osoby, których majątek znajduje się na nieruchomości podatnika, mogą zwrócić się o możliwość uiszczenia za niego zaległego podatku wraz z opłatą manipulacyjną.