Konstytucja Cesarstwa Utopii

Z wiki.skript.pl
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


Dla zapewnienia udziału obywateli w życiu publicznym, wysokiej jakości stanowionego prawa, oraz jak najlepszych warunków do rozwoju Cesarstwa Utopii,

które wywodzi się z I i II edycji ancapa, I edycji sv.ancapa, II edycji sv.skripta, I edycji fCrafta, I i II edycji mc.skripta, a więc społeczeństw i ustrojów na przestrzeni 7 lat,

a także dla zapewnienia jak najdłuższego istnienia Cesarstwa Utopii zamiast wielu edycji pod różnymi nazwami,

pragnąc zachować bezstronność w możliwie wielu sprawach oraz zagwarantować prawa i wolności obywatelskie w ramach stabilnego ustroju,

Cesarz Libter I wywodzący swą władzę z dotychczasowego dorobku oraz mocy wpływania na mechanizmy działania świata siłami Kotlina,

ustanawia Konstytucję Cesarstwa Utopii jako podstawę prawa Cesarstwa.

Spis treści

Rozdział I. Ustrój

Artykuł 1. Konstytucja

 1. Konstytucja jest najwyższym prawem Cesarstwa Utopii.
 2. Przepisy Konstytucji stosuje się bezpośrednio.
 3. W przypadku kolizji pomiędzy przepisami Konstytucji - pierwszeństwo ma przepis bardziej szczegółowy.

Artykuł 2. Ustrój polityczny

 1. Cesarstwo Utopii jest cesarstwem konstytucyjnym.
 2. Ustrój Cesarstwa Utopii opiera się na podziale i równowadze władzy ustawodawczej, władzy wykonawczej i władzy sądowniczej.
 3. Władzę ustawodawczą sprawuje Senat, władzę wykonawczą Cesarz, a władzę sądowniczą Sąd Najwyższy.

Artykuł 3. Ustrój gospodarczy

 1. Cesarstwo Utopii jest oparte na zasadach gospodarki wolnorynkowej.
 2. Organy Cesarstwa Utopii nie mogą ograniczać dobrowolnych transakcji pomiędzy obywatelami w sposób inny niż bezpośrednio opisany w Konstytucji.

Artykuł 4. Praworządność

 1. Organy Cesarstwa Utopii działają na podstawie i w granicach prawa.
 2. Każdy obywatel ma prawo do sprawiedliwego i sprawnego rozpatrzenia sprawy wymagającej orzeczenia sądu przez bezstronny i niezawisły sąd. Kodeksy mogą określać niezbędne wymogi formalne składania spraw.
 3. Cesarstwo Utopii przestrzega wiążącego je prawa międzynarodowego, nawet jeśli prawo to stoi w sprzeczności z przepisami Konstytucji.

Artykuł 5. Język

Językiem urzędowym Cesarstwa Utopii jest język Polski.

Artykuł 6. Symbole

 1. Barwami Cesarstwa Utopii są żółty lub złoty oraz czarny.
 2. Godło Cesarstwa Utopii składa się ze skrzydeł symbolizujących wolność, drewnianej siekiery symbolizującej własność, sztabki złota symbolizującej ekonomię i kostki trawy symbolizującej przetrwanie.

Artykuł 7. Terytorium

 1. Terytorium Cesarstwa Utopii jest Wieczny Świat oraz inne miejsca należące do Cesarstwa Utopii.
 2. Cesarstwo Utopii dokonuje wszelkich starań dla zachowania istnienia Wiecznego Świata.

Artykuł 8. Stolica

Stolicą Cesarstwa Utopii jest obszar o rozmiarze co najmniej 200 × 200 bloków, umieszczony w centrum Wiecznego Świata.

Rozdział II. Obywatele

Artykuł 9. Obywatelstwo

 1. Obywatelem Cesarstwa Utopii jest każda osoba, która zapłaciła podatki. Kodeksy mogą określać minimalną wysokość zapłaconych podatków, jednak zasada ta nie może działać wstecz.
 2. Cesarz może nadawać i odbierać obywatelstwo pozostałym osobom lub ich postaciom.
 3. Pozostałe osoby znajdujące się na terytorium Cesarstwa Utopii podlegają jego prawom, jednak ich prawa i wolności konstytucyjne mogą zostać ograniczone Kodeksem lub Ustawą.

Artykuł 10. Tytuły szlacheckie

 1. Cesarz ma prawo do ustanawiania i nadawania tytułów szlacheckich.
 2. Tytuły szlacheckie mają znaczenie wyłącznie symboliczne i nie mogą naruszać zasady równości wobec prawa.

Artykuł 11. Równość

Cesarstwo Utopii zapewnia równość wszystkich obywateli wobec prawa.

Artykuł 12. Wolność

 1. Cesarstwo Utopii zapewnia nienaruszalność wolności obywateli.
 2. Wolność obywatela może zostać naruszona wyłącznie w drodze orzeczenia sądu wydanego co najmniej na podstawie Kodeksów.

Artykuł 13. Własność prywatna

 1. Cesarstwo Utopii zapewnia nienaruszalność własności prywatnej obywateli w Wiecznym Świecie.
 2. Własność prywatna może zostać naruszona wyłącznie w drodze orzeczenia sądu wydanego co najmniej na podstawie Kodeksów.

Artykuł 14. Własność gruntów

 1. Cesarstwo Utopii posiada wszystkie grunty. Nie podlegają one sprzedaży, a zamiast tego mogą być oddawane w dzierżawę.
 2. Cesarstwo Utopii zapewnia nienaruszalność dzierżawionych przez obywateli gruntów w Wiecznym Świecie.
 3. Dzierżawa gruntu może zostać przerwana wraz z przepadkiem znajdującej się na nim własności prywatnej wyłącznie w przypadku jej nieopłacenia lub w drodze orzeczenia sądu wydanego co najmniej na podstawie Kodeksów.
 4. Dzierżawa gruntu może zostać wypowiedziana wyłącznie z zachowaniem odpowiedniego okresu i celem realizacji inwestycji publicznej zgodnej z Kodeksem lub Ustawą.

Artykuł 15. Zabezpieczenie

Wolność, własność prywatna lub dzierżawa gruntu może zostać także naruszona na podstawie Kodeksów, ale tylko na czas i w zakresie w jakim jest to konieczne do uniknięcia dalszych szkód lub zapewnienia prawidłowego toku postępowania sądowego.

Artykuł 16. Odszkodowanie

Każdy obywatel ma prawo do wynagrodzenia szkody, jaka została mu wyrządzona przez niezgodne z prawem działanie organu Cesarstwa Utopii.

Rozdział III. Finanse

Artykuł 17. Waluta

 1. Walutą Cesarstwa Utopii jest denar (D) podzielny na 1000 milidenarów (mD).
 2. Na początku wyemitowano 1 000 000 denarów na rzecz Skarbu Cesarstwa.
 3. Emisję nowych denarów lub wycofanie denarów z obiegu można zarządzić jedynie Kodeksem.

Artykuł 18. Podatki

 1. Podatki mogą być ustanowione wyłącznie w Kodeksach i wyrażane wyłącznie w denarach.
 2. Kodeksy nie mogą ustanawiać innych podatków niż podatek od nieruchomości oraz podatek pogłówny.
 3. (uchylony)

Artykuł 19. Czynności administracyjne

 1. Czynności administracyjne wraz z opłatami wyrażonymi w denarach mogą być ustanowione w Kodeksach, Ustawach lub Dekretach.
 2. Do wykonywania czynności administracyjnych uprawnieni są Cesarz oraz wybrani przez niego Ministrowie.

Artykuł 20. Inne dochody

Cesarstwo Utopii może także czerpać dochody z prowadzonej działalności gospodarczej i innych źródeł.

Artykuł 21. Skarb Cesarstwa

 1. Zarząd nad Skarbem Cesarstwa sprawuje Cesarz.
 2. Dochody z podatków, czynności administracyjnych oraz innych źródeł trafiają do Skarbu Cesarstwa.
 3. Cesarz może dysponować środkami ze Skarbu Cesarstwa w celu zapewnienia utrzymania Cesarzowi oraz Cesarstwu Utopii.
 4. Senat poprzez Kodeksy i Ustawy może dysponować środkami ze Skarbu Cesarstwa do wysokości dochodów pomniejszonych o wydatki Cesarza.
 5. Senat dysponując środkami powinien w pierwszej kolejności zapewnić działalność Sądu Najwyższego, a następnie działalność Ministrów.
 6. Limit środków do dyspozycji Senatu może zostać zwiększony za zgodą Cesarza.
 7. Środki ze Skarbu Cesarstwa powinny być wydawane w sposób gospodarny i jeśli ma to uzasadnienie - w ramach zamówień publicznych.

Artykuł 22. Handel zagraniczny

Handel zagraniczny przez obywateli, a w szczególności wymiana waluty lub innej własności na waluty obce, może zostać ograniczony Kodeksem lub Ustawą.

Rozdział IV. Prawo

Artykuł 23. Źródła prawa

Źródłami prawa Cesarstwa Utopii są, w kolejności od najbardziej do najmniej nadrzędnych:

Umowy Międzynarodowe, Konstytucja, Kodeksy, Ustawy oraz Dekrety,

które zostały opublikowane w sposób umożliwiający obywatelom zapoznanie się z nimi.

Artykuł 24. Zmiana Konstytucji

Zmiana Konstytucji następuje w drodze Uchwały podjętej większością co najmniej ⅗ głosów konstytucyjnej liczby członków Senatu oraz popartej przez Cesarza.

Artykuł 25. Umowy Międzynarodowe

Zawarcie lub wypowiedzenie Umowy Międzynarodowej następuje w drodze Uchwały podjętej większością co najmniej ⅗ głosów konstytucyjnej liczby członków Senatu oraz popartej przez Cesarza.

Artykuł 26. Kodeksy

Zmiana, uchwalenie lub uchylenie Kodeksu następuje w drodze Uchwały podjętej większością głosów Senatu oraz popartej przez Cesarza.

Artykuł 27. Ustawy

Zmiana, uchwalenie lub uchylenie Ustawy następuje w drodze Uchwały podjętej większością głosów Senatu oraz popartej przez Cesarza. Poparcie Cesarza nie jest wymagane, jeżeli Uchwała została podjęta większością ¾ głosów Senatu.

Artykuł 28. Dekrety

Zmiana, uchwalenie lub uchylenie Dekretu następuje w drodze jego publikacji przez Cesarza.

Rozdział V. Cesarz

Artykuł 29. Cesarz

 1. Cesarzem Utopii jest Cesarz JanekJaran.
 2. Cesarz jest nieusuwalny z urzędu.
 3. Cesarz może zrezygnować z urzędu wyłącznie w drodze własnoręcznie podpisanego Dekretu.
 4. Cesarz nie może zostać postawiony przed Sądem bez zgody swojej lub Wielkiego Trybunału.
 5. Cesarz posiada wyłączne kompetencje do wpływania na mechanizmy działania świata.
 6. Cesarz ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności Sądu Najwyższego i obserwowania rozpraw sądowych.
 7. Cesarz ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności Senatu i uczestniczenia w Zgromadzeniach Senatu.

Artykuł 30. Minister

 1. Ministrami są obywatele powołani przez Cesarza do pełnienia określonych obowiązków na rzecz Cesarstwa Utopii, do czasu odwołania przez Cesarza lub rezygnacji z urzędu.
 2. Minister może przedstawiać projekty Dekretów Cesarzowi.
 3. Minister nie może zostać postawiony przed Sądem bez zgody swojej, Cesarza lub Wielkiego Trybunału.

Artykuł 31. Sukcesja

 1. Cesarz może wyznaczyć lub zmienić swojego następcę.
 2. Jeśli następca nie został wyznaczony - przyjmuje się, że jest nim Prezes Sądu Najwyższego, a w razie jego braku lub niezdolności do pełnienia urzędu - Marszałek Senatu.

Artykuł 32. Przekazanie władzy

 1. W przypadku śmierci Cesarza lub jego rezygnacji z urzędu - Wielki Trybunał mianuje nowego Cesarza zgodnie z sukcesją.
 2. W przypadku niezdolności Cesarza do pełnienia urzędu trwającej dłużej niż tydzień - Wielki Trybunał mianuje tymczasowego Cesarza zgodnie z sukcesją, który sprawuje urząd dopóki Cesarz nie będzie ponownie zdolny do pełnienia urzędu.
 3. Przed rozpoczęciem sprawowania urzędu, nowy lub tymczasowy Cesarz składa następujące ślubowanie: Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie czynić wszystko dla pomyślności Cesarstwa Utopii, dbać o dobre imię poprzednich Cesarzy Utopii oraz stać na straży Konstytucji. Odmowa ślubowania oznacza rezygnację z urzędu.

Artykuł 33. Stan wyjątkowy

 1. W przypadku zagrożenia dla dalszego istnienia Cesarstwa Utopii - Cesarz ma prawo do ogłoszenia stanu wyjątkowego.
 2. W trakcie stanu wyjątkowego Cesarz może wydawać Dekrety z mocą Kodeksów lub Ustaw oraz ma przeważający głos w orzeczeniach podejmowanych w pełnym składzie Sądu Najwyższego lub w Wielkim Trybunale.
 3. W trakcie stanu wyjątkowego nie można powoływać ani odwoływać Senatorów oraz Sędziów Sądu Najwyższego.
 4. Kadencja Senatu ulega przedłużeniu o czas trwania stanu wyjątkowego.
 5. Stan wyjątkowy wygasa w chwili ustania zagrożenia lub jego odwołania przez Cesarza.

Rozdział VI. Senat

Artykuł 34. Senat

 1. Senat składa się z 5 Senatorów wybieranych w Wyborach na 3-miesięczne kadencje.
 2. Senat może zarządzić skrócenie swojej kadencji w drodze Uchwały podjętej większością głosów Senatu.
 3. Jeśli Marszałek Senatu lub przynajmniej ⅖ Senatorów utraciło mandat lub jest niezdolnych do pełnienia urzędu, w szczególności poprzez nieuczestniczenie w głosowaniach - Cesarz może zarządzić skrócenie kadencji Senatu.

Artykuł 35. Wybory

 1. Wybory do Senatu są wolne, powszechne, bezpośrednie, proporcjonalne i tajne.
 2. Cesarz ogłasza termin Wyborów co najmniej 2 tygodnie przed planowanym terminem, ustalonym w sposób umożliwiający płynną zmianę składu Senatu.
 3. Cesarz umożliwia zgłaszanie się kandydatów od ogłoszenia terminu do maksymalnie 3 dni przed planowanym terminem.
 4. Podczas czasu na zgłaszanie się kandydatów, każdy kandydat może zgłosić swoją listę kandydatów, którzy będą kolejno przejmować nadmiar jego głosów.
 5. Po upływie czasu na zgłaszanie się kandydatów, a przed rozpoczęciem wyborów Cesarz publikuje czas trwania wyborów wynoszący co najmniej 3 dni oraz wykaz kandydatów wraz z ich własnymi listami.
 6. W czasie trwania wyborów każdy obywatel może oddać głos o sile (log10P)5 na wybranego kandydata, gdzie P wynosi sumę podatków zapłaconych od rozpoczęcia poprzednich wyborów, wyrażonych w milidenarach. Jeżeli suma wynosi 0 - siła głosu wynosi 1.
 7. Po upływie czasu trwania wyborów, Cesarz dokonuje przeliczenia głosów w ciągu 3 dni zgodnie z algorytmem:
  1. Jeżeli brak kandydatów - wybory zakończyły się, opublikuj listę zwycięzców.
  2. Wymagana siła głosów wynosi siłę głosów na kandydata, dzieloną przez siłę głosów ogółem, dzieloną przez liczbę senatorów.
  3. Weź kandydata z najwyższą siłą głosów z wykazu kandydatów.
  4. Jeżeli kandydat osiągnął wymaganą siłę głosów - dodaj kandydata do listy zwycięzców, odejmij wymaganą siłę głosów od jego siły głosów i przejdź do kroku 6.
  5. W przeciwnym razie weź kandydata z najniższą siłą głosów z wykazu kandydatów.
  6. Przekaż siłę głosów kandydatom na jego liście, uzupełniając po kolei różnicę pomiędzy siłą ich głosów, a wymaganą siłą głosów.
  7. Jeżeli lista się skończy - rozdziel po równo pozostałą siłę głosów pomiędzy kandydatów na liście.
  8. Jeżeli lista jest pusta  - usuń pozostałą siłę głosów z puli.
  9. Usuń kandydata z list innych kandydatów.
  10. Usuń kandydata z wykazu kandydatów.
  11. Przejdź do kroku 1.
 8. Ważność Wyborów, po rozpoznaniu protestów wyborczych, stwierdza się Uchwałą Sądu Najwyższego podjętą w ciągu 3 dni od opublikowania wyników.
 9. W razie stwierdzenia nieważności Wyborów - Cesarz przeprowadza je ponownie uwzględniając zalecenia określone w uchwale Sądu Najwyższego.

Artykuł 36. Senator

 1. Senatorami są obywatele na czas ich mandatu w Senacie.
 2. Przed rozpoczęciem sprawowania mandatu, każdy z Senatorów składa przed Cesarzem następujące ślubowanie: Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie czynić wszystko dla pomyślności Cesarstwa Utopii, dbać o jakość stanowionego prawa, zachowywać wierność Cesarzowi Utopii oraz przestrzegać Konstytucji i innych praw Cesarstwa Utopii. Odmowa ślubowania oznacza zrzeczenie się mandatu.
 3. Senator nie może zostać postawiony przed Sądem bez zgody swojej, Marszałka Senatu, Wielkiego Trybunału lub Uchwały podjętej większością głosów Senatu.
 4. Senator ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności Sądu Najwyższego i obserwowania rozpraw sądowych.
 5. Senator ma prawo do uzyskiwania informacji o wydatkach i działalności Cesarza oraz Ministrów o ile nie są to informacje utajnione ze względu na dobro Cesarstwa Utopii.

Artykuł 37. Marszałek Senatu

 1. W przypadku równej ilości głosów za i przeciw dla Uchwał podejmowanych większością głosów Senatu, decyduje głos Marszałka Senatu.
 2. Na początku każdej z kadencji Senatu - Cesarz przewodniczy Zgromadzeniu Senatu na którym wybiera się Marszałka Senatu spośród Senatorów zgłaszających swoją kandydaturę.
 3. Wybór Marszałka Senatu przeprowadza się poprzez serię głosowań w których za każdym razem odpadają kandydaci z najniższą liczbą głosów. Jeśli w danym głosowaniu wszyscy kandydaci otrzymają równą liczbę głosów - Cesarz może oddać decydujący głos lub zarządzić skrócenie kadencji Senatu.
 4. Ponowny wybór Marszałka Senatu może również zostać przeprowadzony jeśli większość Senatorów zgłosi wniosek w tej sprawie do Cesarza.
 5. Marszałek Senatu nie może zostać postawiony przed Sądem bez zgody swojej lub Wielkiego Trybunału.

Artykuł 38. Uchwały Senatu

 1. Projekty Uchwał mogą być przedstawione Marszałkowi Senatu przez Cesarza, każdego z Senatorów i każdego z Sędziów Sądu Najwyższego.
 2. Uchwała poza funkcjami określonymi w Konstytucji może pełnić także funkcję okolicznościową lub wyrażać stanowisko Senatu w danej sprawie.

Artykuł 39. Zgromadzenia Senatu

 1. Marszałek Senatu ogłasza Zgromadzenie Senatu przynajmniej raz na 2 tygodnie.
 2. Marszałek Senatu zawiadamia Senatorów o terminie Zgromadzenia Senatu i przedstawia im zgłoszone projekty Uchwał co najmniej 24 godziny przed terminem.
 3. Przed rozpoczęciem Zgromadzenia Senatu, Marszałek Senatu informuje Senatorów o czasie na zgłaszanie poprawek do projektów Uchwał, wynoszącym od 24 do 72 godzin. Czas na zgłaszanie poprawek rozpoczyna się w momencie rozpoczęcia Zgromadzenia Senatu.
 4. Przed upływem czasu na zgłaszanie poprawek do projektów Uchwał, Marszałek Senatu informuje Senatorów o czasie na oddanie głosu wynoszącym od 24 do 72 godzin. Czas na oddanie głosu rozpoczyna się po upływie czasu na zgłaszanie poprawek.
 5. Po upływie czasu na oddanie głosu Zgromadzenie Senatu kończy się, a Marszałek Senatu w ciągu 24 godzin zlicza oddane głosy i publikuje wyniki głosowań oraz Uchwały wraz z poprawkami, które przeszły wystarczającą większością głosów.

Rozdział VII. Sąd Najwyższy

Artykuł 40. Sąd Najwyższy

 1. Sąd Najwyższy składa się z 3 Sędziów wybieranych na bezterminową kadencję w drodze Uchwały podjętej większością głosów Senatu i popartej przez Cesarza.
 2. Jeśli liczba Sędziów Sądu Najwyższego jest mniejsza niż określona - obowiązki jednego z Sędziów Sądu Najwyższego sprawuje Cesarz.
 3. Sąd Najwyższy otrzymuje godziwe opłaty za wydane orzeczenia. Wysokość opłat oraz stronę ponoszącą opłaty określają Kodeksy i Ustawy.

Artykuł 41. Sędzia Sądu Najwyższego

 1. Sędziami Sądu Najwyższego są obywatele na czas ich kadencji w Sądzie Najwyższym.
 2. Przed rozpoczęciem sprawowania kadencji, każdy z Sędziów Sądu Najwyższego składa przed Cesarzem następujące ślubowanie: Ślubuję uroczyście jako Sędzia Sądu Najwyższego służyć wiernie Cesarstwu Utopii, zachowywać wierność Cesarzowi Utopii, bronić praworządności, stać na straży Konstytucji i innych praw Cesarstwa Utopii, obowiązki sędziego wypełniać sumiennie, a sprawiedliwość wymierzać zgodnie z przepisami prawa, zasadami słuszności i bezstronnie. Odmowa ślubowania oznacza rezygnację z urzędu.
 3. Sędzia Sądu Najwyższego może zgłosić Cesarzowi swoją rezygnację z urzędu.
 4. Sędzia Sądu Najwyższego, który stał się niezdolny do pełnienia urzędu może zostać odwołany w drodze uchwały podjętej większością głosów Senatu i popartej przez Cesarza.
 5. Sędzia Sądu Najwyższego nie może zostać postawiony przed Sądem bez zgody swojej, Prezesa Sądu Najwyższego lub Wielkiego Trybunału.
 6. Sędzia Sądu Najwyższego ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności Senatu i obserwowania Zgromadzeń Senatu.
 7. Sędzia Sądu Najwyższego ma prawo do uzyskiwania informacji o wydatkach i działalności Cesarza oraz Ministrów o ile nie są to informacje utajnione ze względu na dobro Cesarstwa Utopii.

Artykuł 42. Prezes Sądu Najwyższego

 1. W przypadku równej ilości głosów za i przeciw dla orzeczeń podejmowanych w pełnym składzie Sądu Najwyższego, decyduje głos Prezesa Sądu Najwyższego.
 2. Przy każdej zmianie składu Sądu Najwyższego - Cesarz przewodniczy Zgromadzeniu Sądu Najwyższego na którym wybiera się Prezesa Sądu Najwyższego spośród Sędziów Sądu Najwyższego zgłaszających swoją kandydaturę.
 3. Wybór Prezesa Sądu Najwyższego przeprowadza się poprzez serię głosowań w których za każdym razem odpadają kandydaci z najniższą liczbą głosów. Jeśli w danym głosowaniu wszyscy kandydaci otrzymają równą liczbę głosów - Cesarz może oddać decydujący głos.
 4. Ponowny wybór Prezesa Sądu Najwyższego może również zostać przeprowadzony jeśli większość Sędziów Sądu Najwyższego zgłosi wniosek w tej sprawie do Cesarza.
 5. Prezes Sądu Najwyższego nie może zostać postawiony przed Sądem bez zgody swojej lub Wielkiego Trybunału.

Artykuł 43. Uchwały Sądu Najwyższego

 1. Sąd Najwyższy może podejmować Uchwały większością głosów Sędziów Sądu Najwyższego. Uchwały i wyniki głosowań wraz z ewentualnymi zdaniami odrębnymi publikuje Prezes Sądu Najwyższego.
 2. Uchwały mogą kształtować ustrój sądów powszechnych, jednak muszą zawierać możliwość złożenia odwołania do Sądu Najwyższego w uzasadnionych przypadkach.
 3. Uchwała poza funkcjami określonymi w Konstytucji może pełnić także funkcję okolicznościową lub wyrażać stanowisko Sądu Najwyższego w danej sprawie.

Artykuł 44. Orzeczenia Sądu Najwyższego

 1. Każda sprawa wymagająca orzeczenia sądu może być zgłoszona do Prezesa Sądu Najwyższego.
 2. Jeśli sprawa nie wymaga orzeczenia Sądu Najwyższego i ustrój sądów powszechnych został uchwalony - Prezes Sądu Najwyższego przekazuje sprawę zgodnie z ustrojem sądów powszechnych. W przeciwnym wypadku Prezes Sądu Najwyższego losuje Sędziego Sądu Najwyższego, który wydaje orzeczenie.
 3. Cesarz, Marszałek Senatu lub każdy Sędzia Sądu Najwyższego może przekazać Prezesowi Sądu Najwyższego dowolną sprawę w której nie zostało wydane orzeczenie w drodze Uchwały do rozpatrzenia w drodze Uchwały.
 4. Cesarz, każdy Senator lub każdy Sędzia Sądu Najwyższego może zgłosić Prezesowi Sądu Najwyższego dowolną sprawę w której zostało wydane orzeczenie sądu powszechnego do rozpatrzenia przez wylosowanego Sędziego Sądu Najwyższego.
 5. Prezes Sądu Najwyższego publikuje orzeczenia sądów w ciągu 3 dni od ich wydania.

Rozdział VIII. Wielki Trybunał

Artykuł 45. Wielki Trybunał

 1. Wielki Trybunał składa się z Cesarza, Senatu i Sądu Najwyższego, gdzie każdy z wymienionych organów posiada po jednym głosie.
 2. Wielki Trybunał może zostać zwołany poprzez zawiadomienie wymienionych organów na wniosek Cesarza, Marszałka Senatu lub Prezesa Sądu Najwyższego.
 3. Wielki Trybunał może rozstrzygać wyłącznie spory pomiędzy organami Cesarstwa Utopii oraz sprawy, w których Konstytucja wymaga jego zgody.

Artykuł 46. Orzeczenia Wielkiego Trybunału

 1. Orzeczenia Wielkiego Trybunału zapadają większością głosów i mogą być opublikowane przez dowolny organ składowy wraz z wynikiem głosowania oraz zdaniami odrębnymi.
 2. Głos Cesarza musi być wyrażony Dekretem, głos Senatu musi być wyrażony Uchwałą Senatu, głos Sądu Najwyższego musi być wyrażony Uchwałą Sądu Najwyższego.
 3. W razie nieoddania głosu w ciągu tygodnia od zwołania Wielkiego Trybunału - przyjmuje się, że organ składowy wstrzymał się od głosu.

Rozdział IX. Przepisy Końcowe

Artykuł 47. Obsadzenie organów

 1. Cesarz stworzy system zliczania głosów i ogłosi Wybory do Senatu w ciągu dwóch miesięcy od wejścia w życie Konstytucji.
 2. Po obsadzeniu Senatu, Cesarz wraz z Senatem będą dążyć do obsadzenia Sądu Najwyższego w ciągu miesiąca od obsadzenia Senatu.

Art. 47a. Tymczasowy sposób wyborczy

 1. Sposób przeprowadzania wyborów do senatu Cesarstwa Utopii do czasu opracowania systemu teleinformatycznego służącego do przeprowadzenia wyborów w trybie art. 35, może zostać tymczasowo zmieniony przez Cesarza poprzez dekret, który musi spełniać warunki określone w art. 35 pkt. 1.
 2. Dekret jest ważny do czasu opracowania systemu, o którym mowa w pkt. 1.
 3. Cesarz podaje dekret do publicznej wiadomości.

Artykuł 48. Niedziałanie wstecz

Akty prawne i orzeczenia sądów wydane przez wejściem w życie niniejszej Konstytucji zachowują moc, choćby były wydane niezgodne z przepisami niniejszej Konstytucji.

Artykuł 49. Wejście w życie

 1. Konstytucja wchodzi w życie w ciągu tygodnia od ogłoszenia.
 2. Podpisy pod Konstytucją można składać do 02.02.2022.
 3. Tymczasowa Konstytucja z dnia 05.11.2021 traci moc.

Podpisano

 • Cesarz Libter I
 • Senator JanekJaran
 • Senator Incitatus
 • Minister Spitfire_x86
 • Minister Kruliczek
 • Obywatel ivall
 • Obywatel AidenGard
 • Obywatel Howaks
 • Obywatel Chalvrae
 • Obywatel jahumen
 • Obywatel The_Potworek
 • Obywatel Stooonka
 • Obywatel Hekutoki
 • Obywatel Ksenik
 • Obywatel KaiserrPL
 • Obywatel Debestwer
 • Obywatel X_Rasper_X
 • Obywatel pndxx
 • Obywatel JanekFiranek
 • Obywatel kret9955
 • Obywatel A4_
 • Obywatel piesm