Serwer:Regulamin Serwera

Z wiki.skript.pl
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Kodeks Cywilny

Reguluje stosunki pomiędzy graczami.

§ 1. Zasady

 1. Własność to postać gracza i zdobyte przez niego dobra materialne.
 2. Agresja to naruszenie cudzej własności. Inicjowanie agresji jest zabronione.
 3. Proporcjonalne użycie agresji w celu ochrony przed agresją jest dopuszczalne.

§ 2. Konflikty

 1. Konflikt to spór związany z naruszeniem §1.
 2. W przypadku konfliktu strony powinny dążyć do ugody opartej o zadośćuczynienie.
 3. Jeśli jednomyślne zawarcie ugody jest niemożliwe - strony powinny jednomyślnie wybrać sędziego, który rozstrzygnie konflikt.
 4. Jeśli wybranie sędziego nie dojdzie do skutku lub rozstrzygnięcie sędziego nie zostanie zrealizowane - następuje rozwiązanie siłowe:
  1. Strony z ewentualnym udziałem sędziego powinny ustalić termin w którym będą jednocześnie przebywać na serwerze.
  2. Jeśli jednomyślne wyznaczenie terminu jest niemożliwe - następuje procedura określona w §3.2.

Kodeks Karny

Wymusza realizm rozgrywki i eliminuje szkodliwe zachowania.

§ 3. Zasady

 1. W ramach uczciwości rozgrywki zabrania się:
  1. Osiągania niedozwolonych efektów określonych w załączniku #1 przy użyciu modyfikacji lub innymi metodami.
  2. Osiągania innych niż dozwolone efekty określone w załączniku #1 przy użyciu modyfikacji.
  3. Korzystania z błędów serwera lub gry w celach innych niż poinformowanie właściciela serwera.
  4. Tworzenia urządzeń służących pozostaniu postaci w grze pomimo nieobecności gracza.
 2. Stawienie się na serwerze w przypadku nierozwiązanego konfliktu jest obowiązkowe:
  1. Właściciel uwzględniając rozmiar konfliktu i życie prywatne stron określa trzy, minimum godzinne terminy.
  2. Za stawienie się w terminie uznaje się nieprzerwaną rozgrywkę przez cały czas trwania terminu.
  3. Niestawienie się w żadnym z trzech terminów jest zabronione.
 3. Zabronione jest nagminne inicjowanie konfliktów lub inicjowanie konfliktów ze szkodami o wielkich rozmiarach.
 4. Obowiązują zasady publikacji treści określone w §2 regulaminu skript.pl.

§ 4. Kary

 1. Za naruszenie zasad określonych w §3. właściciel nadaje blokadę tymczasową lub bezterminową.
 2. Blokada bezterminowa może zostać nadana w drodze głosowania w systemie wniosków:
  1. Głosowanie trwa tydzień i powinno być uargumentowane.
  2. Wymagane jest uzyskanie co najmniej 75% głosów za.
  3. W nagłych przypadkach właściciel może skrócić czas głosowania.
  4. W przypadku rażącej niesprawiedliwości właściciel może anulować głosowanie.
 3. Właściciel rozpatruje nierozstrzygnięte konflikty zablokowanych graczy i w razie potrzeby naprawia szkody przy użyciu narzędzi administracyjnych.

Załącznik #1 - efekty modyfikacji

Dozwolone

 • Optymalizacje i zwiększanie wydajności gry.
 • Rozszerzenia interfejsu wyświetlające dodatkowe informacje.
 • Mapy pokazujące teren na powierzchni oraz moby i graczy.
 • Wyświetlanie i zapisywanie schematów budowli.
 • Świecenie pochodni trzymanej w ręce.
 • Rejestrowanie przebiegu rozgrywki.

Niedozwolone

 • Wyszukiwanie ukrytych: jaskiń, struktur, cennych bloków i siedzib graczy.
 • Anormalne poruszanie się: np. latanie, chodzenie po wodzie, wspinanie się po ścianach.
 • Anormalna przewaga w walce: np. automatyczne strzelanie z łuku, kill aura, anty-knockback.
 • Automatyzacja postaci gracza: np. automatyczne kopanie, automatyczne budowanie, automatyczne łowienie ryb.
 • Zwiększanie jasności gry poza zakresem dopuszczalnym na suwaku w ustawieniach graficznych.