Serwer:Ustawa o drogach publicznych

Z wiki.skript.pl
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Art. 1. [Definicje]

 1. Na drogach publicznych obowiązuje ruch prawostronny.
 2. Drogą publiczną jest konstrukcja umieszczone w Wiecznym Świecie, przebiegająca w linii prostej, ułatwiająca przemieszczanie się w ruchu lądowym i zapewniająca swobodny przejazd oraz dostęp do przynajmniej obu jej końców.
 3. Trasą publiczną jest zespół dróg publicznych biegnący w określonym kierunku lub spełniający określony cel.
 4. Pasem drogowym jest pas naturalnego terenu przebiegający wzdłuż drogi, z różnicą wysokości nieprzekraczającą jednego bloku.

Art. 2. [Rodzaje dróg]

Rodzajami dróg są:

 1. Droga betonowa - droga o nawierzchni w większości betonowej umożliwiająca stałe poruszanie się z prędkością poruszania się na betonie.
 2. Droga gruntowa - droga o nawierzchni w większości z wydeptanej trawy umożliwiająca stałe poruszanie się z prędkością poruszania się na wydeptanej trawie.
 3. Droga lodowa - droga zawierająca fragmenty zbitego lodu i/lub z niebieskiego lodu, umożliwiająca poruszanie się łodzią ze stałą prędkością.
 4. Droga duszowa - droga o nawierzchni z piasku i/lub gleby dusz z warstwą betonową pod spodem.

Art. 3. [Klasy dróg]

Klasami dróg są:

 1. Autostrada - droga betonowa z przynajmniej dwoma wyznaczonymi pasami ruchu, o długości przynajmniej 90 bloków, szerokości przynajmniej 7 bloków, prześwicie przynajmniej 5 bloków i pasie drogowym przynajmniej 5 bloków z każdej strony, z wykończonymi ścianami i sufitem, uniemożliwiająca dostęp mobów z zewnątrz.
 2. Droga główna - droga betonowa z przynajmniej dwoma wyznaczonymi pasami ruchu, o długości przynajmniej 90 bloków, szerokości przynajmniej 7 bloków, prześwicie przynajmniej 5 bloków i pasie drogowym przynajmniej 5 bloków z każdej strony.
 3. Droga zbiorcza - droga betonowa z przynajmniej dwoma wyznaczonymi pasami ruchu, o długości przynajmniej 60 bloków, szerokości przynajmniej 5 bloków, prześwicie przynajmniej 4 bloków i pasie drogowym przynajmniej 3 bloków z każdej strony.
 4. Droga lokalna - droga betonowa lub gruntowa o długości przynajmniej 30 bloków, szerokości przynajmniej 3 bloków i prześwicie przynajmniej 3 bloków.
 5. Droga dusz - droga duszowa długości przynajmniej 30 bloków, szerokości przynajmniej 3 bloków i prześwicie przynajmniej 3 bloków, biegnąca wzdłuż jednej z dróg określonej w pkt. 1-4.
 6. Metro główne - droga lodowa z nawierzchnią wyłącznie lodową, przynajmniej dwoma oddzielonymi pasami ruchu, z łącznicami umożliwiającymi płynną zmianę kierunku jazdy, o długości przynajmniej 90 bloków, szerokości przynajmniej 5 bloków, prześwicie przynajmniej 4 bloków, z wykończonymi ścianami i sufitem, uniemożliwiająca dostęp mobów z zewnątrz.
 7. Metro lokalne - droga lodowa o długości przynajmniej 60 bloków, szerokości przynajmniej 3 bloków, prześwicie przynajmniej 3 bloków, uniemożliwiająca dostęp mobów z zewnątrz.

Art. 4. [Ewidencja tras publicznych]

 1. Cesarz prowadzi ewidencję tras zawierającą ich numery oraz drogi należące do danej trasy wraz z ich współrzędnymi i właścicielami.
 2. W miarę możliwości numery nieparzyste zarezerwowane są dla przebiegu północ-południe, a numery parzyste dla przebiegu wschód-zachód.
 3. Numery od 1 do 99 zarezerwowane są dla autostrad oraz dróg głównych.
 4. Numery od 100 do 999 zarezerwowane są dla dróg zbiorczych.
 5. Numery od 1000 do 9999 zarezerwowane są dla dróg lokalnych.
 6. Numery od M1 do M99 zarezerwowane są dla metr głównych.
 7. Numery od M100 do M999 zarezerwowane są dla metr lokalnych.

Art. 5. [Trasy publiczne państwowe]

 1. Cesarz ustala planowany przebieg tras, kierując się poziomem zabudowy oraz długoterminowymi planami komunikacyjnymi.
 2. Cesarz ustala styl budowy starając się zachować jego jednolitość co najmniej na poziomie danej trasy.
 3. Cesarz ma prawo do wypowiedzenia dzierżawy terenu położonego na planowanej trasie, z zachowaniem przynajmniej tygodniowego okresu i zaoferowaniem niezbędną pomoc przy przeniesieniu majątku.
 4. Koszty budowy tras ponosi Skarb Cesarstwa.
 5. Nawierzchnia metra na trasach znajduje się na poziomie wysokości 50.

Art. 6. [Trasy publiczne obywatelskie]

 1. Tereny na których znajdują się zaakceptowane trasy podlegają zwolnieniu z podatku od nieruchomości.
 2. Wniosek o akceptację trasy należy złożyć do Cesarza po utworzeniu terenów, jednak przed rozpoczęciem budowy trasy, zawierając klucze terenów, planowaną klasę dróg i termin zakończenia budowy.
 3. Wniosek może zostać także złożony po wybudowaniu trasy, jednak Cesarz ma wtedy prawo do odrzucenia go bez podania przyczyny.
 4. Brak odpowiedzi na wniosek w ciągu tygodnia oznacza jego akceptację. Wniosek może zostać odrzucony wyłącznie jeśli trasa jest zbędna komunikacyjnie lub nie spełnia wymagań określonych w ustawie.
 5. Cesarz może ustalić ostateczną klasę drogi niższą od wnioskowanej klasy. Trasy muszą być utrzymywane co najmniej w zaakceptowanych klasach i przeznaczenie terenów nie może być zmieniane bez zgody Cesarza.
 6. Na trasie nie wolno prowadzić działalności komercyjnej z której przychody rażąco przekraczałyby poniesione koszty.
 7. Cesarz ma prawo do przekształcenia trasy obywatelskiej w trasę państwową za odszkodowaniem odpowiadającym kosztom budowy trasy lub w przypadku naruszenia pkt. 5. lub pkt. 6.

Art. 7. [Przyłączenie do drogi]

 1. Właściciel nieruchomości przylegającej do drogi, a w szczególności jeśli na nieruchomości znajduje się inna droga, ma prawo do wnioskowania do właściciela drogi o przyłączenie nieruchomości.
 2. Brak odpowiedzi na wniosek w ciągu tygodnia oznacza jego akceptację. Wniosek może zostać odrzucony jeśli przyłączenie nieruchomości nie jest odpowiednie dla danej klasy drogi.