Serwer:Ustawa o sprawowaniu Mandatu Senatora

Z wiki.skript.pl
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Art. 1. [Definicja Senatora]

Senatorem jest każdy obywatel, który został wybrany Senatorem w wyborach od chwili objęcia Mandatu do jego zakończenia.

Art. 2. [Obowiązki Senatora]

Do praw i obowiązków Senatora należy doradzanie Cesarzowi w sprawach ustawodawczych a ponadto:

 1. Przygotowywanie projektów ustaw.
 2. Badanie opinii publicznej w celu przygotowania projektu ustawy lub wyrażeniu opinii dotyczącej systemu prawnego w Cesarstwie.
 3. Udzielanie obywatelom wyjaśnień dotyczących zasad prawnych na ich wniosek
 4. Udzielanie obywatelom informacji o zasadach funkcjonowania świata.
 5. Promowanie działalności Cesarstwa Utopii.
 6. Promowanie zasad poszanowania i przestrzegania prawa wśród obywateli.
 7. Współpraca z wykonawczymi organami Cesarstwa.

Art. 3. [Wynagrodzenie]

 1. Senatorowi przysługuje zwrot wszystkich kosztów poniesionych w związku z sprawowaniem mandatu oraz wynagrodzenie w wysokości 200 denarów miesięczne, wypłacane na początku każdego miesiąca kalendarzowego, w którym senator sprawował mandat.
 2. Wynagrodzenie przysługuje z mocą wsteczną.

Art. 4. [Ocena pracy senatora]

 1. Senat w drodze uchwały może zdecydować o ocenie pracy senatora.
 2. W ramach oceny weryfikuje się sprawowane przez niego obowiązki pod kątem częstotliwości i rzetelności ich wykonania.
 3. W przypadku, gdy ocena pracy będzie negatywna Senat może zdecydować o czasowym zmniejszeniu wynagrodzenia lub nawet o jego czasowym zawieszeniu.